reklama

reklama

/>

Rozpoczęła się Sesja Rady Miasta Kielce

Rozpoczęła się Sesja Rady Miasta Kielce Rozpoczęła się Sesja Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce w dniu 15 października 2020 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1. Podczas posiedzenia prawdopodobnie powróci też temat miejskiego programu In Vitro.  Sesja online: https://www.youtube.com/channel/UCl7O95lKCY8YU9k5qCVPrng/live 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17 września 2020 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych Prezydentowi Miasta Kielce.
7. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za I półrocze 2020 roku.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2020 roku.
10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku przez samorządowe instytucje kultury.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za I półrocze 2020 r.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 – 2045;
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok;
3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 – 2045;
4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok;
5) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce;
6) projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi z dnia 21 września 2020 r. na uchwałę Nr XV/204/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Kielce wotum zaufania oraz upoważnienia do reprezentowania Rady Miasta Kielce działającej w imieniu Gminy Kielce w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
7) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
8) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
9) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy alei Górników Staszicowskich (dz. nr 555/1);
10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Skalistej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Rakowskiej i ul. Dereniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Ludwika Zamenhofa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gmina Morawica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 640 - obręb 16);
18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 50/1, 50/3, 52, 65, 66, 74/1, 76, 79, 101, 102, 125, 126, 148/2, 149/2, 151, 154, 156, 159, 160, 163, 164, 174/1, 181/1, 182/2, 182/3, 202, 205, 206, 253, 254, 269, 270, 273, 274 - obręb 6);
19) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Celiny gmina Chmielnik (działka nr 78/23);
20) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej 16 (dz. nr 165/2, /obr. 0024/);
21) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi przy ulicy Dobrzyńskiej i ulicy Sandomierskiej w Kielcach na działkach numer ewidencyjny 492/1, 492/2, 493/6, 493/7, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2, obręb 0012;
22) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ - Obszar II - Zalew Kielecki -Klonowa – Piaski";
23) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Targi Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;
24) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach;
25) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;
26) projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha" w Kielcach oraz nadania statutu;
27) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
28) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul Henryka Sienkiewicza 78;
29) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Kornela Morawieckiego ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia jej przebiegu;
30) projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej w Kielcach;
31) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców;
32) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach", w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach";
33) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczególnych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego;
34) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 21;
35) projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych;
36) projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce, ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •