Logo
Wydrukuj tę stronę

Maturzyści z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni mogą starać się o stypendium

Maturzyści z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni mogą starać się o stypendium Maturzyści z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni mogą starać się o stypendium

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 20 października 2021 roku.

- Międzynarodowy Program Stypendialny jest skierowany do wszystkich maturzystów, nie tylko pochodzących z Kielc, ale także z innych miast oraz z zagranicy. Jest szansą dla młodych ludzi na otrzymanie wsparcia finansowego za doskonałe wyniki w nauce, to także docenienie za chęć dalszego kształcenia się na jednej z kieleckich uczelni – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium przysługuje studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

- posiada status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce,
- uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W roku akademickim 2021/2022 wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 do 20 października 2021 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej, pokój nr 12.

Do wniosku należy przedłożyć:

- zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta I roku studiów stacjonarnych na uczelni w Kielcach,
- kserokopię świadectwa maturalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,
- uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa maturalnego w przypadku świadectw wydanych w innym języku niż polski,
- oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
- kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających uzyskanie nagród, odznaczeń i wyróżnień w - poszczególnych dziedzinach aktywności studenta lub monografię wykonaną przez wnioskodawcę z opisem działań i osiągnięć z zakresu szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 36-76-635.

Wniosek o przyznanie stypendium oraz oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.

 

źródło: um.kielce.pl

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.