reklama

reklama

/>

reklama

/>

Mija termin składania wniosków o uzyskanie stypendium dla przyszłych lekarzy

Mija termin składania wniosków o uzyskanie stypendium dla przyszłych lekarzy Mija termin składania wniosków o uzyskanie stypendium dla przyszłych lekarzy

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie, wypłacana będzie przez 9 miesięcy. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 15 października br.

Stypendium może otrzymać osoba kształcąca się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:

- jest studentem IV, V lub VI roku,
- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
- osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
- zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
- zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.

Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznane będzie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Wnioski należy składać do 15 października 2021 r. (osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres: /3h680wewfh/skrytka).

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •