Logo
Wydrukuj tę stronę

Trwa sesja Rady Miasta

Rozpoczęła się XV sesja Rady Miejskiej w Końskich. Radni ustalili porządek obrad, zapoznali się także z Informacją o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.

Poniżej porządek obrad sesji.
                                   

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2018/2019.
6.    Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia                   i Zamkowej,
b)    zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2019-2028,
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na             2019 r.,
d)    w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bedlno         w sprawie podziału sołectwa na Sołectwo Bedlno i Sołectwo Kopaniny,
e)    w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku,
f)    w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
g)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2020,
h)    w sprawie nadania nazw drogom w Sołectwie Koczwara,
i)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie,
j)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,  
                                                        


k)    w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r.                     w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości                  i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie.
 8.Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli    
     funkcjonowania Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich.
 9. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.