reklama

reklama

/>

Inwestycje drogowe w Gminie Pińczów w 2020 roku

Inwestycje drogowe w Gminie Pińczów w 2020 roku Inwestycje drogowe w Gminie Pińczów w 2020 roku

Na początku stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie po wykonaniu remontu ulicy Nowy Świat. Gmina Pińczów uzyskała dofinansowanie w kwocie 628 749,00 zł z Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”. Łączny koszt, to 1 257 498,00 złotych, a wkład własny gminy Pińczów wynosi 628 749,00 zł.

Prace w ramach inwestycji:
-wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości na odcinkach prostych 5m z poszerzeniami na łukach i skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi do 5,80m;
-wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2m, długości 159m,
-budowa 44 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych);
-wykonanie nowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
-budowa oświetlenia ulicznego.
Zakres prac objął przebudowę 2 skrzyżowań z drogami publicznymi, to jest ulicami: Wdowią i 3 Maja. Obecnie na ulicy Nowy Świat odbywa się ruch dwukierunkowy.

W lipcu zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie. Zadanie dotyczyło odcinka od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi – dł. ok 420m. Wymieniona została nawierzchnia chodnika o szer. 1,5m z betonowych płyt chodnikowych 50 x 50 x 7cm na kostkę brukową z jego poszerzeniem do 2m oraz wymieniono słupy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i fundamentami, (demontaż i ponowny montaż istniejących opraw LED) – łącznie 15 latarni wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych.

Inwestycja została wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, a jej całkowity koszt w wysokości 196.170,93 zł brutto pokryty został z budżetu Gminy Pińczów.


Początkiem lipca oficjalnie otwarty został odcinek drogi gminnej ze Starej Zagości w kierunku mostu do Nieprowic. Budowę nowej drogi relacji Stara Zagość – Nieprowice rozpoczęto końcem roku 2019, a zakończono w 2020. Inwestycja realizowana była na podstawie projektu opracowanego w 2018 r. i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z tego samego roku.

W ramach zadania wybudowano odcinek drogi gminnej klasy D, o dł. 862m, szerokość jezdni asfaltowej 5m, z poboczami z kruszywa kamiennego szer. 1m, 5 zjazdów asfaltowych, 2 skrzyżowania, 4 przepusty pod koroną drogi, a także przepust skrzynkowy o dł. 11m w miejscu obiektu mostowego na strudze Zagość. Wykonano także oznakowanie pionowe (10 nowych tablic znaków drogowych) oraz zamontowano bariery ochronne na długości 560m. Droga łączy się z drogą gminną w miejscowości Nieprowice gm. Złota.

Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 649.333,00 zł (50% wydatków kwalifikowalnych). Wartość inwestycji to 1.298.667,01 zł, a łącznie z wydatkami poniesionymi wcześniej, tj. za dokumentację projektową i wykup gruntów – 1 415 816,01 zł.

Po wielu miesiącach oczekiwania mieszkańców obwodnica Pińczowa jest od 1 października oficjalnie otwarta. W uroczystości udział wzięli m.in. posłowie na Sejm RP, władze wojewódzkie radni powiatowi, radni gminni, wójtowie gmin ościennych oraz mieszkańcy.

Nowa droga połączyła najważniejsze drogi dojazdowe do miasta, skracając czas podróży między Buskiem, Pińczowem i Kielcami. Dzięki obwodnicy z centrum Pińczowa wyprowadzono ruch tranzytowy, który był niezwykle uciążliwy dla mieszkańców.

Powstały odcinek ma 4km 650m długości, jezdnię o szerokości 7m i utwardzone pobocza szerokości 1,25m każde. Wzdłuż obwodnicy po stronie zachodniej powstał też chodnik oraz ścieżka rowerowa. Wartość zadania po przetargu to prawie 38 milionów złotych. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borków:

-odcinek o długości 219 mb, szerokości 3,20 m obejmująca wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem, położenie nawierzchni asfaltowej 3+3 cm, wykonanie poboczy --obustronnych o szerokości 0,5 m i zjazdów z kruszywa kamiennego. Koszt przebudowy to 42 640,44 zł;
-odcinek o długości 126 mb, szerokości 3,00 m obejmująca wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem, położenie nawierzchni asfaltowej 3+3 cm, wykonanie poboczy --obustronnych o szerokości 0,4 m i zjazdów z kruszywa kamiennego. Koszt przebudowy to 24 314,60 zł;
-odcinek o długości 90 mb, szerokości 3,00 m obejmująca wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem, położenie nawierzchni asfaltowej 3+3 cm, wykonanie poboczy ----obustronnych o szerokości 0,4 m i zjazdów z kruszywa kamiennego. Koszt przebudowy to 15 351,94 zł;
Całe zadanie zostało w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa ulicy Nowej w Pińczowie.
Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, związanych z realizacją przebudowy ulicy Nowej w Pińczowie – drogi gminnej nr 365029T, klasa L, o długości ok. 299 mb. Inwestycja objęła swym zakresem wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni, korektę jej szerokości, wymianę nawierzchni i podbudowy chodników z dostosowaniem ich geometrii i usytuowania do wymogów określonych przepisami, wymianę nawierzchni zjazdów indywidualnych, przebudowę skrzyżowania z ul. Średnią oraz przebudowę sieci n.n. kolidującej z przebudowywaną drogą, a także regulację wysokościową zaworów wodociągowych, studzienek telefonicznych i włazów kanałowych. Zakres obejmuje przebudowę 7 skrzyżowań z ulicami: Średnią, Spokojną, Cichą, Ariańską, Kamieniarską, Grodziskową i Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 767). W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Inwestycja kosztowała 469 500,00 zł brutto, z czego 60% dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zakończyły się pod koniec 2020 roku.

Remont ulic: Klasztornej, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej w Pińczowie
Remont nawierzchni jezdni oraz częściowo chodników na ulicach: Klasztornej, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej w Pińczowie, polegający na sfrezowaniu warstwy nawierzchni asfaltowej i położeniu nowej nakładki asfaltowej oraz wymianie zniszczonych betonowych krawężników na nowe i częściowo wymianie lub przełożeniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w miejscach zniszczonych, zapadniętych. Zakres robót obejmował także zastąpienie betonową kostką brukową nawierzchni z trylinki na fragmencie ul. Klasztornej oraz na zjeździe. Łączna długość odcinków jezdni asfaltowych do remontu to 458 m. Remont został już zakończony, a jego koszt to 329 610,39 zł brutto, z czego 60% dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych
Wykonane prace obejmowały wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 10cm – odcinek. o dł. 689m i szer. 4,7m; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o szerokości 3,70m w tym warstwa wiążąca oraz ścieralna po 3cm grubości; naprawę geometrii drogi z zastosowaniem spadków poprzecznych (daszkowy) zapewniających właściwe odwodnienie drogi; wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości średniej po 0,5m; utwardzenie 4 szt. zjazdu kruszywem kamiennym; regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych. Koszt inwestycji to 119 429,04 zł brutto, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, zadań określonych w Ustawie o Ochronie gruntów rolnych i leśnych wyniosło 47 290,71 zł.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Pińczów

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •