Na XXVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego m.in. o zakazie pływania motorówkami i skuterami po zalewie Rejów i programie opieki nad zabytkami

Na XXVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego m.in. o zakazie pływania motorówkami i skuterami po zalewie Rejów i programie opieki nad zabytkami

W czwartek, 26 listopada w sposób zdalny odbyła się XXVI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Radni zapoznali się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2019/2020 oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Podjęli także dziewięć uchwał.

Zanim jednak radni przystąpili do obrad przewodniczący rady Jacek Jeżyk poinformował o kolejnych rozstrzygnięciach w stosunku do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 156/XX/2020 z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej.

Przypominam, że w stosunku do uchwały zostało wszczęte postępowanie nadzorcze przez służby Wojewody  Świętokrzyskiego. W toku przeprowadzonego postępowania organ nadzoru stwierdził nieważność naszej uchwały. Rada Powiatu nie zgadzając się ze stanowiskiem Wojewody wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  i zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze. 7 października na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał nasza sprawę i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.  Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że wskazane przez organ nadzoru naruszenie prawa, w ogóle nie miało w sprawie miejsca – zaznaczył przewodniczący Jeżyk.

Poinformował także, że uzasadnienie decyzji Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego jest bardzo obszernie i dla zainteresowanych jest dostępne do wglądu w Biurze Rady Powiatu Skarżyskiego. Dokument jest także dostępny na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BD8B9A4538 

Przewodniczący odczytał również podziękowanie, od dyrekcji i pracowników szpitala powiatowego skierowane do Radnych Rady Powiatu Skarżyskiego, za zaangażowanie w przyznanie dotacji w wysokości 30 tys. zł na zakup ambulansu transportowego dla szpitala.

Natomiast radna Renata Bilska podziękowała radnym powiatu za ich odpowiedź na apel i udzieloną pomoc finansową na rzecz rodziny Puchalskich, która straciła w pożarze dom.

W trakcie czwartkowej sesji radni po zapoznaniu się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2019/2020 podjęli łącznie 9 uchwał, w ramach których m.in. przyjęty został „Program opieki nad zabytkami dla powiatu skarżyskiego na lata 2020-2024”. Program wynikający z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami ma za zadanie pomagać w upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców powiatu. Celem uchwalonego przez powiat skarżyski programu jest m.in. uporządkowanie rejestru zabytków, wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych oraz kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych, a także wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji między organami ochrony zabytków a społecznością. Na terenie powiatu skarżyskiego znajduję się 18 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków oraz 286 zabytków nieruchomych ujęte w Gminnych Ewidencjach Zabytków. W programie opieki nad zabytkami powiatu skarżyskiego przyjęto kierunki działania przede wszystkim w zakresie prowadzenia prac remontowanych i budowlanych przy obiektach znajdujących się na gruntach, którymi włada powiat, udzielania dotacji celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy obiektach zabytkowych, ustanawiania społecznych opiekunów zabytków, wydawania decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem, znakowania obiektów zabytkowych nieruchomych, wpierania przedsięwzięć samorządów gminnych związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej, współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zasobów kulturowych i przyrodniczych i rozwoju turystyki w powiecie skarżyskim oraz upowszechniania wiedzy o zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu i jego walorach turystycznych.

Ponadto przyjęto zmiany w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej, ustalono wysokość opłat w roku 2021 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Radni wyrazili także zgodę na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu skarżyskiego oraz przyjęli „Program współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Sesję zakończono przedstawieniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Pełny zapis XXVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=7375

przewodniczący rady prowadzi zdalne obrady sesji

wiceprzewodnicząca i przewodniczący uczestniczą w obradach zdalnej sesji rady powiatu

zarząd powiatu skarżyskiego podczas obrad

wicestarosta podczas posiedzenia rady powiatu

członkowie zarządu biorą udział w sesji

członek zarządu powiatu Adam Ciok uczestniczy w zdalnej sesji rady powiatu

radni powiatowi uczestniczący w sesji na stanowiskach zdalnych w sali herbowej starostwa

Źr. skarzysko.powiat.pl

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •