Logo
Wydrukuj tę stronę

„Zaloguj się do pracy”

„Zaloguj się do pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od dnia 11 stycznia 2021r. ogłasza pierwszy etap rekrutacji bezrobotnych do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Zaloguj się do pracy" realizowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego młodych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w szczególności tzw. młodzieży NEET z terenu pow. skarżyskiego.
 
Wsparcie w ramach projektu dla każdego uczestnika projektu:
1. Poradnictwo zawodowe składające się z 3 etapów:

1)  opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (1h/os.)
2) indywidualne poradnictwo zawodowe (2h/os.)
2) coaching (2h/os.)

2. Pośrednictwo pracy (2h/os.)
3. Bon na zasiedlenie w wysokości 9.000,00zł. jako wsparcie finansowe związane  z podjęciem przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęciem działalności gospodarczej w miejscowości poza dotychczasowym miejscem zamieszkania (oddalonej min. 80 km lub do której dojazd w obie strony zajmuje co najmniej 3 godz.)  
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby  w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Skarżysko-Kamienna jako osoby bezrobotne. Dodatkowo preferowana będzie przynależność do jednej lub kilku z poniższych grup:

 • tzw. młodzież NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie wiadomości i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych);
 • osoby niepełnosprawne t.j. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne  włącznie,  czyli maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa);
 • osoby długotrwale bezrobotne t.j. w przypadku: osób w wieku 18-24 lat pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; a w przypadku osób w wieku 25-29 lat, pozostają bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (do tego okresu można również zaliczyć faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy na podstawie oświadczenia osoby bezrobotnej);
 • byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 w RPO.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby przynależące do grupy docelowej wskazanej w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER – tryb konkursowy.
 
W ramach pierwszego etapu rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 16 osób (kobiet i mężczyzn)  spełniających kryteria dostępu oraz wyłonionych zgodnie ze wskaźnikami projektu. Szczegółowe  informacje znajdują się w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Zaloguj się do pracy" .
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się wypełniając formularz zgłoszeniowy i dostarczając go do PUP Skarżysko-Kamienna poprzez:

 • Wysłanie pocztą tradycyjną na adres:  ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 • Składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika ustawionego przy wejściu do Urzędu od ulicy 1 Maja 105. Dokumenty należy włożyć do koperty udostępnionej przy pojemniku. Na kopercie proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.
 • Elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektrycznego przez Wortal Publicznych Służb zatrudnienia w serwisie www.praca.gov.pl

Etapy Rekrutacji:

 1. Nabór formularzy zgłoszeniowych.
 2. Ocena formularzy zgłoszeniowych przez Komisję rekrutacyjną.
 3. Wyniki rekrutacji i ich publikacja

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie wszystkich, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe a listy rankingowe (podstawową i rezerwową) umieścimy na stronie internetowej PUP.
O wszelkich zmianach w realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej i tablicy ogłoszeń.
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u swoich Doradców Klienta lub u Specjalisty ds. programów stażysty pod numerem telefonu: 412517334 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.