Logo
Wydrukuj tę stronę

Nielegalnie zatrudniał grupę 25 cudzoziemców

Rzecznikiem Prasowym Komendanta KaOSG: Rzecznikiem Prasowym Komendanta KaOSG:

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednej z firm budowlanych z powiatu skarżyskiego.

Kontrolą objęto 100 cudzoziemców (98 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Mołdowy). Stwierdzono, że właściciel firmy powierzył nielegalne wykonywanie pracy 25 Ukraińcom. Cudzoziemcy byli zatrudnieni na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę, zezwoleniem na pobyt czasowy oraz na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

W związku z tym, kontrolowany Polak popełnił wykroczenie z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie kontrola wykazała, że 6 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę, tj. bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, co również jest wykroczeniem wyżej wymienionej ustawy.

Dodatkowo, właściciel nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy w ustawowym terminie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 48 cudzoziemców oraz nie powiadomił wojewody, który wydał zezwolenia na pracę, o niepodjęciu przez 6 cudzoziemców pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, bądź po zakończeniu pracy wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę. W związku z tym nie dopełnił także innych obowiązków, wynikających z zapisów wspomnianej wyżej ustawy.

Nieuczciwego pracodawcę czekają teraz poważne konsekwencje. Zostanie skierowany wobec niego wniosek do sądu o ukaranie. Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców grozi kara grzywny do 30 tys. złotych.

Konsekwencji nie unikną również cudzoziemcy, wobec których zostaną powzięte stosowne kroki prawne.

 

Źródło: Rzecznik Prasowy Komendanta KaOSG

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.